კურსის მიმოხილვა

მოდული 1: პროექტებით სწავლება
თემა: პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება და პროექტის მონახაზი
ძირითადი აქტივობები:
 • პორტფოლიოს კომპონენტების გაცნობა
 • სტატიის მომზადება პროექტებით სწავლების თემაზე და მისი გამოცემა
 • თქვენი პროექტის შესაბამისი 21-საუკუნის უნარ-ჩვევების შერჩევა
 • საპროექტო იდეების გენერირება
 • რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
მოდული 2: ჩემი პროექტის დაგეგმვა
თემა: მიმართულების მიმცემი საკვანძო კითხვები და მოსწავლეზე ორიენტირებული შეფასება
ძირითადი აქტივობები:
 • სტანდარტების შემუშავება თქვენი პროექტისთვის
 • სასწავლო ამოცანების ჩამოყალიბება
 • მიმართულების მიმცემი საკვანძო კითხვების ფორმულირება
 • შეფასების ეფექტური სტრატეგიების მოკვლევა
 • დროში გაწერილი შეფასების გეგმის მონახაზის შექმნა
 • შეფასების ფორმის შედგენა მოსწავლეთა საჭიროებების გამოვლენისთვის
 • პროექტის პორტფოლიოს პრეზენტაციის შექმნა
 • რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
მოდული 3: კავშირები
თემა: ინტერნეტის გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში
ძირითადი აქტივობები:
 • უკუკავშირის მიღება პროექტის პორტფოლიოზე და მოსწავლეთა უკვე გამოვლენილი საჭიროებების შეფასება
 • იდეების გაზიარება, პროექტზე დაფუძნებული სწავლებით სტანდარტის შედეგების მიღწევაზე
 • საავტორო უფლებების კანონმდებლობის გაცნობა და მისი გამოყენება
 • ციტირებული წყაროების შემცველი დოკუმენტის შექმნა
 • ინტერნეტრესურსების გამოყენების დანერგვა კვლევის, კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, პრობლემების გადაჭრისა და 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევების განვითარების მხარდასაჭერად.
 • ონლაინთანამშრომლობითი ვებსაიტების გამოყენება პროექტის იდეების გაზიარებისთვის
 • რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
მოდული 4: სასწავლო ნიმუშების შედგენა
თემა: პროექტის შედეგები მოსწავლის თვალთახედვით
ძირითადი აქტივობები:
 • სტრატეგიების შერჩევა პროექტებზე დაფუძნებულ და მოსწავლეზე ორიენტირებულ საკლასო გარემოსთან მოსწავლეების ადაპტირების ხელშესაწყობად
 • მოსწავლეთა მიერ შექმნილი გამოცემის, პრეზენტაციის, მინიენციკლოპედიის ან ბლოგის ნიმუშის შექმნა სწავლის შედეგების დემონსტრირების მიზნით
 • სწავლების პროცედურების მონახაზის შედგენა
 • მოსწავლეთა ნამუშევრების თვითშეფასება
 • რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
მოდული 5: მოსწავლეთა პროექტების შეფასება
თემა: განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება
ძირითადი აქტივობები:
 • უკუკავშირის მიღება მოსწავლის ნიმუშზე
 • შეფასების პროცესში მოსწავლეების ჩართვასთან დაკავშირებული პოტენციური სირთულეებისა და მათი დაძლევის გზების მოძიება
 • თქვენ მიერ გამოყენებული შეფასების ფორმების ანალიზი და შეფასება/თვითშეფასება
 • შემაჯამებელი შეფასების პირველადი ვარიანტის შედგენა
 • თქვენი მოსწავლეებისთვის შესაბამისი შეფასების ფორმების შედგენა
 • შეფასების ფორმების შედგენის შემდეგ, მოსწავლეთათვის შექმნილი პროექტის ნიმუშის გადახედვა და შესაბამისი ცვლილებების შეტანა
 • პროექტის გეგმის განახლება
 • რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
მოდული 6: დაგეგმვა მოსწავლეთა წარმატებისთვის
თემა: მოსწავლეთა ხელშეწყობა და ორიენტირება დამოუკიდებელ მუშაობაზე
ძირითადი აქტივობები:
 • დიფერენცირებული სწავლების სტრატეგიების განხილვა
 • მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაობის ხელშემწყობი შეფასების ფორმების შექმნა
 • მოსწავლეთათვის დამატებითი დამხმარე მასალების შექმნა
 • პროექტის გეგმის შეცვლა სხვადასხვა სტილის/დონის მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით
 • რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
 • თვითშეფასება, თუ რამდენად წარმატებით შექმენით მოსწავლეზე ორიენტირებული საკლასო გარემო
მოდული 7: ფასილიტაცია ტექნოლოგიების გამოყენებით
თემა: მასწავლებელი, როგორც ფასილიტატორი
ძირითადი აქტივობები:
 • კითხვის დასმის სტრატეგიები მაღალი დონის სააზროვნო უნარების ხელშესაწყობად
 • დამხმარე მასალების შექმნა
 • პროექტის გეგმის განახლება
 • განხორციელების სტრატეგიების განხილვა
 • დოკუმენტების შექმნა მენეჯმენტისთვის
 • საგაკვეთილო გეგმის შეფასება და განახლება შეფასების შედეგების მიხედვით
 • რეფლექსია თქვენს ბლოგზე
მოდული 8: პროექტის პორტფოლიოს ჩვენება
თემა: შესწავლილის გაზიარება

No comments:

Post a Comment